Đầu tư chuyển đổi số trong quản lý nhà nước phục vụ người dan và doanh nghiệp