Chương trình tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18/10

Chương trình tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18/10

17/10/2023

Phiên Hạ tầng số ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phiên Hạ tầng số ngày 18 tháng 10 năm 2023

17/10/2023

Phiên Y tế số ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phiên Y tế số ngày 18 tháng 10 năm 2023

17/10/2023

Ứng dụng số trong doanh nghiệp ngày 18/10

Ứng dụng số trong doanh nghiệp ngày 18/10

17/10/2023

Hội thảo 2 (17/10) dữ liệu số của Sở thông tin và truyền thông

Hội thảo 2 (17/10) dữ liệu số của Sở thông tin và truyền thông

17/10/2023

Chiến lược dữ liệu TP.HCM: Khai phá dữ liệu để tạo ra giá trị của Ngân hàng thế giới. Hội thảo 2 (17.10)

Chiến lược dữ liệu TP.HCM: Khai phá dữ liệu để tạo ra giá trị của Ngân hàng thế giới. Hội thảo 2 (17.10)

17/10/2023

Chương trình Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia Tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”.

Chương trình Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia Tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”.

16/10/2023

Chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở giao thông vận tải. Hội thảo 2 (17.10)

Chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở giao thông vận tải. Hội thảo 2 (17.10)

16/10/2023

Thúc đẩy Dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo 1 (17.10)

Thúc đẩy Dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo 1 (17.10)

16/10/2023

Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Sở tài nguyên và môi trường hội thảo 2 (17.10)

Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Sở tài nguyên và môi trường hội thảo 2 (17.10)

16/10/2023

Tài liệu hội thảo thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt. Hội thảo 1 (17.10)

Tài liệu hội thảo thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt. Hội thảo 1 (17.10)

16/10/2023

Bài tham luận

Bài tham luận "Khai thác hiệu quả dữ liệu trong lĩnh vực văn hóa" của Sở Văn hóa và Thể thao. Hội thảo 2 (17.10)

13/10/2023

Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

Bài phát biểu tại hội thảo “Dữ liệu số - cơ hội đột phá và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

13/10/2023