Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành Kho dữ liệu dùng chung

1. Quy chế, tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung

2. Danh mục điện tử dùng chung

3. Danh mục dữ liệu doanh nghiệp dùng chung

4. Danh mục dữ liệu người dân dùng chung

5. Danh mục dữ liệu không gian dùng chung