title

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi trên Cổng thông tin 1022
Friday, 27/10/2023, 14:03 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4874/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho ngưòi dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn Thành phố.

 

Quy chế áp dụng cho các sở ban ngành; UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức, xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan quản lý Nhà nước); các đơn vị quản lý hạ tầng; đơn vị sở hữu, duy tu hạ tầng; đơn vị vận hành Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Cổng thông tin 1022).

Cổng thông tin 1022 hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Nội dung thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và tổ chức được chuyển đến các đơn vị xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý.

Trong đó, quy định việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và phản hồi kết quả phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất; bảo đảm việc tiếp nhận đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng; Bảo đảm an toàn thông tin trong việc tiếp nhận, chuyển xử lý, lưu trữ dữ liệu phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Ngoài ra, Cổng thông tin 1022 có quyền từ chối tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đổi với những phản ánh có ngôn từ thô tục, lãng mạ, chửi bới, xúc phạm, những phản ánh không phù hợp và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời nêu rõ lý do từ chối cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức được biết.

Theo Quy chế, Cổng thông tin 1022 tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và tổ chức là cổng thông tin họp nhất, đa ngành, đa lĩnh vực, là kênh giao tiếp đa phương tiện giữa người dân và chính quyền các cấp của Thành phố đối với mọi vấn đề, lĩnh vực thuộc đời sống xã hội. Quy chế không điều chỉnh về việc tiếp nhận thông tin liên quan đến hoạt động khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và không tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

Đồng thời, Quy chế cũng quy định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên Cổng thông tin 1022.

Về quy định bảo mật thông tin, tổng đài viên, các cá nhân, đơn vị tham gia cổng thông tin 1022 trong quá trình làm việc chỉ tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin trên Công thông tin 1022; không lưu trữ, trao đổi và phát tán thông tin ra bên ngoài dưới mọi hình thức. Trường hợp bị lộ, lọt thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định 4874/QĐ-UBND cũng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM là đơn vị chủ trì, phối họp với Sở Nội vụ và các đơn vị quản lý Nhà nước có liên quan tiến hành thanh tra, kiếm tra và xử lý vi phạm trong công tác phối họp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin theo quy định pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ việc khen thưởng, kỷ luật. Cụ thể, người dân, doanh nghiệp và tổ chức thường xuyên cung cấp thông tin đúng, có giá trị giúp chính quyền Thành phố kịp thời phát hiện những tiêu cực, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý được xem xét tuyên dương, khen thưởng theo đúng quy định. Trường hợp, người dân, doanh nghiệp và tổ chức cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp thông tin qua cổng thông tin 1022 để vụ lợi, gây rối làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, uy tín của cá nhân, cơ quan, đơn vị thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong công tác tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin 1022 được xem xét tuyên dương, khen thưởng; trường hợp vi phạm quy chế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Ban biên tập

# of Views: 3164