title

Thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Friday, 16/02/2024, 13:04 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 177/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Thủ tướng Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành tham dự Techfest – Whise 2023 tại TP.HCM - Ảnh minh họa.

Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng còn giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng giao.

Quyết định nêu rõ, các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế.

Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Quyết định 177/QĐ-TTg nêu rõ, Thủ tướng Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Bên cạnh đó, các Ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Tài chính; và lãnh đạo các bộ: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an; Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ; Khoa học và Công nghệ.

Và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Chủ tịch UBND TP.HCM; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM...

Phạm Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

# of Views: 34