Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Thursday, 07/09/2023, 16:28 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Mô tả: Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức chung về khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có bài phát biểu về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau như sau:
Nội dung:
Tải về: Tải về
# of Views: 283