title

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Tuesday, 28/03/2023, 10:55 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức chung về khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có bài phát biểu về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau như sau:

 

 

 

 

 

Ban biên tập

# of Views: 14650