title

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023
Thursday, 20/07/2023, 18:07 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

 

 

 

 

 

 

 

Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

Nguồn: rd.zapps.vn

# of Views: 3310