Lĩnh hội những "Vũ khí tối thượng" từ Daniel H. Pink - To Sell is human
Tuesday, 11/05/2021, 06:15 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tên sách: Lĩnh hội những "Vũ khí tối thượng" từ Daniel H. Pink - To Sell is human
Mô tả:
Tác giả: Daniel H. Pink
Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp
Nội dung:
# of Views: 173