title

Khẩn trương nâng cấp phần mềm chuyên ngành phục vụ cải cách thủ tục hành chính
Friday, 27/10/2023, 10:25 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tính năng, kỹ thuật, phù hợp thực tiễn…

Khẩn trương nâng cấp phần mềm phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 437/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ hai của Tổ công tác ngày 16/10/2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và báo cáo trung tâm do Văn phòng Chính phủ - Cơ quan thường trực tổ công tác xây dựng; Ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ ngành, địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác này, trong đó có những mô hình, cách làm hay cần được nhân rộng.

Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công vẫn chưa được như kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp do một số tồn tại, hạn chế, trong đó, thể chế cho chuyển đổi số còn chậm được sửa đổi, bổ sung, thậm chí có quy định đang là rào cản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt, các cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu, còn tình trạng cát cứ về thông tin, dữ liệu.

Do đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm. Cụ thể: 

Thứ nhất, tập trung rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông thủ tục và tái sử dụng dữ liệu để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, hướng đến sự bình đẳng, tránh chồng chéo, phát sinh thêm thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa phù hợp đối với các thủ tục hành chính 03 năm không phát sinh hồ sơ; nghiên cứu, học tập, đề xuất giải pháp nhân rộng các mô hình, cách làm hay của địa phương.

Thứ hai, khẩn trương thực hiện việc nâng cấp, hoàn thiện, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tính năng, kỹ thuật, phù hợp thực tiễn. Trước mắt, tập trung tháo gỡ dứt điểm những điểm nghẽn của Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm triển khai có hiệu quả Đề án này tại bộ, ngành, địa phương mình phụ trách.

Thứ ba, ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số theo hướng tăng cường thực hiện điều động cán bộ, bảo đảm nguyên tắc không làm phát sinh biên chế.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy định và thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ năm, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và trình ký ban hành trong tháng 10/2023.

Đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính kịp thời tổng hợp vướng mắc, khó khăn định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất có báo cáo gửi Cơ quan thường trực Tổ công tác - Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét chỉ đạo tháo gỡ.

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn

# of Views: 2380