title

Hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thành phố Hồ Chí Minh
Wednesday, 30/09/2020, 18:00 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân thàng phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Văn phòng chính phủ số và quốc gia thông minh Singapore (SSDGO) và Cơ quan Phát triển Truyền thông Singapore (IMDA) tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp theo đó, Ngày 03/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh là cả một quá trình lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với đổi mới tư duy, hành động và có thể xem là một trong các giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.

Một trong các yêu cầu quan trọng cần phải đáp ứng khi triển khai chuyển đổi số là việc đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức. Cán bộ, công chức, viên chức và công dân cần học tập để hiểu rõ về Chuyển đổi số. Thực hiện chương trình chuyển đổi số đặt ra yêu cầu mọi cán bộ, công chức, viên chức và công dân của thành phố phải có tư duy, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sống, làm việc, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Với mong muốn nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số và định hướng xây dựng chính quyền số cho đội ngũ cán bộ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Văn phòng chính phủ số và quốc gia thông minh Singapore (SSDGO) và Cơ quan Phát triển Truyền thông Singapore (IMDA), với sự tài trợ của Chính phủ Australia trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Chiến lược giữa Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Giai đoạn 2 (ABP2), tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả đến từ các cơ quan, tổ chức của Singapore như Văn phòng chính phủ số và quốc gia thông minh Singapore, Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore, Cơ quan trí tuệ nhân tạo Singapore, Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore.

 

Hội thảo là cơ hội để các tỉnh, thành phố ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức quốc tế về những chiến lược, định hướng, chính sách thúc đẩy phát triển chuyển đổi số. Qua đó, các tỉnh, thành phố ở Việt Nam có thể tiếp thu, hoàn thiện và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số được hiệu quả.

Mai Nguyễn Thanh Tuyền

# of Views: 338