Chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở giao thông vận tải. Hội thảo 2 (17.10)
Monday, 16/10/2023, 14:30 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở giao thông vận tải. Hội thảo 2 (17.10)
Mô tả: Chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Tải về: Tải về
# of Views: 126