title

Chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2023
Friday, 24/03/2023, 13:43 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Về triển khai các hạng mục, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Chấp thuận chủ trương cho các Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện các hạng mục, hoạt đọng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# of Views: 16735