Chiến lược dữ liệu TP.HCM: Khai phá dữ liệu để tạo ra giá trị của Ngân hàng thế giới. Hội thảo 2 (17.10)
Tuesday, 17/10/2023, 09:05 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Chiến lược dữ liệu TP.HCM: Khai phá dữ liệu để tạo ra giá trị của Ngân hàng thế giới. Hội thảo 2 (17.10)
Mô tả:
Nội dung:
Tải về: Tải về
# of Views: 160