title

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số
Friday, 10/06/2022, 10:56 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Youngbag ViiNa khu Công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Quyết định hướng đến việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ TTg; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của lãnh đạo các cấp, ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để triển khai Chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên toàn quốc.

Việc triển khai thực hiện chiến lược cụ thể như sau:

Vụ Quản lý doanh nghiệp xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chiến lược theo Quyết định số 411/QĐ-TTg phù hợp chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn quản lý; triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thu thập, thống kê, đo lường phát triển kinh tế số và xã hội số; tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Vụ Quản lý doanh nghiệp cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ, nghành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số; nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp thông tin, dữ liệu xây dựng Báo cáo phát triển kinh tế số và xã hội số quốc gia.

Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Tin học hóa và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thực hiện việc phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương; tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số; tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện Chiến lược tại các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm triển khai sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo cáo kết quả gửi Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển các yếu tố nền móng kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương; triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số; triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thu thập, thống kê, đo lường các chỉ tiêu phát triển xã hội số. Vụ thi đua khen thưởng tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số.

Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm điều phối, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết, lập dự toán đăng ký nhu cầu kinh phí và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 7/6/2022.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn: baomoi.com

# of Views: 1051