title

Bộ Khoa học và Công nghệ giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho các sở ở địa phương
Tuesday, 21/03/2023, 14:52 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Mục tiêu để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là giải pháp quan trọng, hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, vùng cũng như của cả nước…

Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2023 diễn ra tại Bình Định trong 2 ngày 16-17/3.

Tuần qua, tại TP. Quy Nhơn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2023. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ, Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

HOÀN THIỆN PHÁP LÝ, TẠO ĐIỀU KIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt giao thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động nghiên cứu, tiếp tục trao đổi, hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của các địa phương, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trước tiên phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo chính sách thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách về tài chính, đầu tư cho khoa học và công nghệ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, các chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo của các địa phương ở trong và ngoài nước…

Mục tiêu là làm thế nào để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là giải pháp quan trọng, hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, các vùng cũng như của cả nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Đáng chú ý, các Nghị quyết này được đánh giá có nội hàm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề cập rất nhiều. Trong đó xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là giải pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

NĂM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị các giám đốc Sở và toàn thể cán bộ ngành khoa học và công nghệ từ trung ương đến địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Một là, các sở khoa học và công nghệ khẩn trương, chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của các vùng.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kiện toàn về tổ chức bộ máy, đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động, huy động mọi nguồn lực, giải pháp để triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Ba là, tập trung nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn trực tiếp với các nội dung phục vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tăng cường đầu tư tiềm lực cơ sở vật chất, hạ tầng cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bốn là, tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đẩy mạnh hợp tác chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mở rộng hội nhập quốc tế, hợp tác song phương, đa phương, tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thu hút nguồn lực quốc tế.

Năm là, triển khai việc xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (cấp tỉnh). Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra Hội thảo chuyên đề với các chủ đề: Triển khai xây dựng Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ; Triển khai công tác quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo; đánh giá trình độ công nghệ; kết nối tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài về Việt Nam.

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn

# of Views: 10042