title

Đề xuất hỗ trợ bằng tiền với công chức, viên chức chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng
Monday, 31/07/2023, 17:02 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng vào tháng 10…

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, viên chức, công nhân, người làm công tác cơ yếu thuộc quân đội, công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang phục vụ tại ngũ, thực hiện công tác chuyển đổi số và quản trị hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin được xác định theo yêu cầu vị trí việc làm.

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống dữ liệu chuyển đổi số đều đã được tuyển dụng vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và đang được hưởng chế độ chính sách đối với công chức, viên chức nói chung theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP7.

Ngoài ra, những người đang công tác trong lực lượng vũ trang và một số lĩnh vực đặc thù còn được hưởng các chính sách đặc thù khác như phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên…

Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số, ngày 28/1/2022, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, một trong những nhóm giải pháp là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu chuyển đổi số, người làm công tác chuyển đổi số.

Mặt khác, ngày 6/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8476/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW8 với nội dung: "Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành".

Tại khoản 1 điều 3 Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 có quy định "Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội".

Để giải quyết vấn đề thực tiễn về nguồn nhân lực, nhằm khuyến khích, thu hút người có trình độ, chuyên môn công nghệ thông tin, dự thảo Nghị định chỉ quy định mức hỗ trợ bằng mức tiền tuyệt đối, không gắn với mức lương cơ sở hoặc mức lương hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức.

Về mức hỗ trợ cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp với điều kiện ngân sách.

Để phù hợp với thực tiễn quản lý cán bộ, công chức, viên chức và sự tương quan trong việc quy định chế độ hỗ trợ, ưu đãi, dự thảo quy định thời gian không được tính hưởng chế độ hỗ trợ. Cụ thể quy định thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác từ 1 tháng trở lên; Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, học tập, làm việc mà không trực tiếp làm công tác chuyển đổi số và quản trị hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin liên tục từ 1 tháng trở lên.

Việc xác định người làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, do Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Dự kiến, Bộ Nội vụ đề xuất thời gian trình Chính phủ xem xét, thông qua đối với Nghị định là tháng 10/2023.

Phạm Vinh

Nguồn: vneconomy.vn

# of Views: 2739