Đề án xây dựng TP.HCM trở thành Đô thị thông minh - Chuyển đổi số

ĐỀ ÁN

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
trở thành đô thị thông minh

Giai đoạn 2017-2020 & Tầm nhìn đến 2025

ĐỀ ÁN

Xây dựng thành phố
Hồ Chí Minh trở thành
đô thị thông minh

Giai đoạn 2017-2020 & Tầm nhìn đến 2025

Thành phố Hồ Chí Minh - Hành trình vươn đến đô thị thông minh

Việc triển khai xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh là chủ trương lớn của lãnh đạo thành phố, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020. Đề án giúp thành phố giải quyết những thách thức của quá trình đô thị hóa và hỗ trợ cho việc thực hiện các chương trình đột phá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo xuất phát điểm vô cùng thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đột phá cho các giai đoạn tiếp theo.

Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở

 

Trung tâm điều hành đô thị thông minh

 

Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội

 

Trung tâm an toàn thông tin

 

Cổng 1022 tiếp nhận và phản ánh thông tin

Hệ thống tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115

Ứng dụng thông tin giao thông

Ứng dụng thông tin xe buýt

Ứng dụng thông tin quy hoạch

Ứng dụng cảnh báo ngập

// ]]>