Thành phố Hồ Chí Minh - Hành trình vươn đến đô thị thông minh
Thứ hai, 17/05/2021, 14:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Việc triển khai xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh là chủ trương lớn của lãnh đạo thành phố, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020. Đề án giúp thành phố giải quyết những thách thức của quá trình đô thị hóa và hỗ trợ cho việc thực hiện các chương trình đột phá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo xuất phát điểm vô cùng thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đột phá cho các giai đoạn tiếp theo.
Số lượng lượt xem: 71134