title

Tám tiêu chí lựa chọn dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình công nghệ cao
Thứ tư, 31/01/2024, 11:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 25/2023/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030…

Tám tiêu chí lựa chọn dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình công nghệ cao - Ảnh minh họa.

Thông tư 25/2023/TT-BKHCN quy định rõ tiêu chí dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình công nghệ cao. Theo đó, dự án khoa học và công nghệ phải đáp ứng 08 tiêu chí sau:

Một là, công nghệ được nghiên cứu phát triển trong dự án khoa học và công nghệ (dự án khoa học và công nghệ) phải thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng. Trong đó, quy định phải thuộc một trong những trường hợp: công nghệ được nghiên cứu phát triển, ứng dụng để tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; được nghiên cứu để thay thế công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài.

Hai là, mục tiêu, nội dung của dự án khoa học và công nghệ phải gắn kết hữu cơ, đồng bộ, được tiến hành trong một thời gian nhất định và được triển khai dưới hình thức đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm (nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ).

Ba là, kết quả của dự án khoa học và công nghệ phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: bảo đảm cho việc phát triển công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trong từng giai đoạn đáp ứng nhu cầu thực tiễn, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; có ý nghĩa quyết định đến việc tạo ra sản phẩm chủ lực của các ngành kinh tế; tạo ra dịch vụ công nghệ cao công ích, hình thành doanh nghiệp công nghệ cao trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học.

Bốn là, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án khoa học và công nghệ phải đáp ứng yêu cầu: Tổ chức chủ trì có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực về cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, khả năng triển khai, phối hợp nghiên cứu và ứng dụng kết quả dự án khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Ưu tiên tổ chức chủ trì đang triển khai dự án đầu tư thuộc lĩnh vực có liên quan đến dự án khoa học và công nghệ đề xuất đã được cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc đã được triển khai trong khu công nghệ cao (đối với dự án đầu tư cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao), khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đối với dự án đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, cung ứng dịch vụ công nghệ cao).

Chủ nhiệm dự án khoa học và công nghệ là lãnh đạo của Tổ chức chủ trì dự án khoa học và công nghệ, có đủ thời gian và khả năng tổ chức thực hiện dự án khoa học và công nghệ. Trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Năm là, tính đến thời điểm đăng ký tham gia thực hiện dự án khoa học và công nghệ, tổ chức chủ trì dự án khoa học và công nghệ phải có ít nhất 01 bài báo khoa học hoặc 01 đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực của dự án phù hợp với thực tiễn, có khả năng ứng dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc 01 đề tài, dự án trong lĩnh vực liên quan từ cấp Bộ (hoặc tương đương) trở lên đã được nghiệm thu hoặc chuyển giao công nghệ.

Sáu là, hệ thống quản lý chất lượng của dự án khoa học và công nghệ phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định về quản lý chất lượng sản phẩm.

Bảy là, tuân thủ và áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Tám là, khuyến khích, ưu tiên dự án khoa học và công nghệ có sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024.

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 806