Số:99/NQ-CP
Thứ ba, 11/07/2023, 14:49 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:99/NQ-CP
Người ký Trần Lưu Quang
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tài liệu đính kèm
NQ99638247767628037040.pdf
Số lượng lượt xem: 104