Số:142/QĐ-VPCP
Thứ bảy, 30/03/2024, 10:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Số:142/QĐ-VPCP
Người ký Trần Văn Sơn
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 16/03/2024
Ngày hiệu lực 16/03/2024
Trích yếu Quyết định 142/QĐ-VPCP Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tài liệu đính kèm
142_QD_VPCP_2024_Vv_Ke_hoach_thuc_hien_Chi_thi_04_CT_TTg_ve_tiep_tuc_day_manh_trien_khai_De_an_06_cua_Van_phong_Chinh_phu_nam_2024_va_nhung_nam_tiep.pdf
Số lượng lượt xem: 53