title

Các tiêu chí đánh giá - Xã Hội số
Thứ năm, 03/06/2021, 16:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Các tiêu chí đánh giá

Trụ cột Xã hội số gồm 07 chỉ số chính, 27 chỉ số thành phần và 72 tiêu chí, cụ thể như sau:

Chỉ số Chuyển đổi nhận thức

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 11 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số và xã hội số;
 • Sự quan tâm của người đứng đầu đối với phát triển xã hội số;
 • Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về phát triển xã hội số và chuyển đổi số cho người dân;
 • Sự hiểu biết của người dân về khái niệm và sự cần thiết chuyển đổi số.

Chỉ số Kiến tạo thể chế

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 10 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Quy định, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển xã hội số, chuyển đổi số cho người dân;
 • Tổ chức, nhân sự chuyên trách về xã hội số;
 • Ngân sách cho phát triển xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số cho người dân;
 • Đánh giá của người dân về thể chế, chính sách phát triển xã hội số.

Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 14 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Hạ tầng viễn thông, Internet;
 • Hạ tầng bưu chính;
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ và xác thực điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số.

Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 07 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Mức độ xây dựng, số hóa các hạng mục dữ liệu;
 • Mức độ khai thác, sử dụng dữ liệu của người dân;
 • Mức độ thuận tiện, hiệu quả của dữ liệu do cơ quan nhà nước cung cấp.

Chỉ số Hoạt động Xã hội số

Gồm 05 chỉ số thành phần, với 17 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Sử dụng thiết bị số và truy cập mạng của người dân;
 • Sử dụng dịch vụ số của người dân;
 • Ứng dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng điện tử trong xã hội;
 • Ứng dụng các dịch vụ y tế số cho người dân và xã hội;
 • Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chỉ số An toàn, an ninh mạng

Gồm 05 chỉ số thành phần. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Tỷ lệ người dùng Internet bị lạm dụng thông tin cá nhân hoặc vi phạm quyền riêng tư;
 • Tỷ lệ máy tính bị nhiễm mã độc;
 • Tỷ lệ người dân tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng;
 • Tỷ lệ người dân được tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Xã hội số

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 13 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Trình độ giáo dục của người dân;
 • Đào tạo, giáo dục về chuyển đổi số, xã hội số;
 • Ứng dụng các dịch vụ giáo dục trong xã hội.
Số lượng lượt xem: 121