title

Các tiêu chí đánh giá - Chính quyền số
Thứ năm, 03/06/2021, 09:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Các tiêu chí đánh giá

Trụ cột Chính quyền số gồm 07 chỉ số chính, 45 chỉ số thành phần và 133 tiêu chí, cụ thể như sau:

Chỉ số Chuyển đổi nhận thức

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 13 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chuyển đổi số, Chính quyền số;
 • Sự quan tâm của người đứng đầu đối với Chuyển đổi số, Chính quyền số;
 • Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về chuyển đổi số, Chính quyền số;
 • Sự hiểu biết của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước về khái niệm và sự cần thiết chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số.

Chỉ số Kiến tạo thể chế

Gồm 04 chỉ số thành phần, với 16 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
 • Môi trường pháp lý, cơ chế chính sách về chuyển đổi số, Chính quyền số/Chính quyền điện tử;
 • Tổ chức, nhân sự chuyên trách về chuyển đổi số;
 • Ngân sách cho công nghệ thông tin.

Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số

Gồm 10 chỉ số thành phần, với 28 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Trang bị máy tính cho cán bộ công chức;
 • Mạng LAN, Internet, WAN;
 • Kết nối Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước;
 • Ứng dụng IPv6 trên hạ tầng, mạng lưới dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;
 • Trung tâm dữ liệu;
 • Điện toán đám mây;
 • Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh;
 • Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng;
 • Hệ thống phát triển đô thị thông minh;
 • Nền tảng thanh toán trực tuyến, di động.

Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số

GGồm 03 chỉ số thành phần, với 16 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Sự sẵn sàng của dữ liệu;
 • Kết nối, chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở;
 • Dữ liệu lớn và công cụ phân tích dữ liệu lớn.

Chỉ số Hoạt động Chính quyền số

Gồm 16 chỉ số thành phần, với 39 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Thư điện tử;
 • Hệ thống Quản lý văn bản điều hành;
 • Chữ ký điện tử, chữ ký số;
 • Các ứng dụng số cơ bản;
 • Hệ thống thông tin báo cáo;
 • Hội nghị truyền hình trực tuyến;
 • Hoạt động kiểm tra thông qua môi trường số;
 • Hệ thống Một cửa điện tử;
 • Cổng dịch vụ công;
 • Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến;
 • Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến;
 • Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến;
 • Mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
 • Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Cổng Thông tin điện tử;
 • Tham gia điện tử của người dân, doanh nghiệp.

Chỉ số An toàn, an ninh mạng

Gồm 05 chỉ số thành phần, với 09 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Triển khai an toàn, an ninh theo mô hình 04 lớp;
 • Bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ;
 • Mức độ lây nhiễm mã độc;
 • Tỷ lệ ứng cứu sự cố, xử lý tấn công mạng;
 • Tỷ lệ nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Chính quyền số

Gồm 03 chỉ số thành phần, với 12 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

 • Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin;
 • Đào tạo kỹ năng số;
 • Đào tạo kỹ năng an toàn thông tin.
Số lượng lượt xem: 154