title

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023
Thứ sáu, 10/02/2023, 13:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Xây dựng, hoàn thiện bản pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phù hợp thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam…

Website tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học và Công nghệ (Ảnh minh họa).

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, Bộ hướng đến mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quyết định nêu rõ, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ cũng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, cơ cấu hợp lý, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu trong công tác quản lý hành chính nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; lan toả kết quả đạt được trong hoạt động cải cách hành chính của Bộ; theo dõi hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; triển khai việc kết nối liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đặc biệt, Bộ tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến, triển khai có hiệu lực, hiệu quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị thuộc Bộ, gắn với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Ngoài ra, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả với hoạt động cải cách hành chính, tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác này.

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn

Số lượng lượt xem: 20450