title

Ban hành chỉ số đánh giá về chuyển đổi số theo tỉnh, bộ, quốc gia
Thứ hai, 23/05/2022, 17:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số có chức năng theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng các kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các đơn vị bộ, tỉnh, thành phố…

Ban hành chỉ số đánh giá về chuyển đổi số theo tỉnh, bộ, quốc gia. (Ảnh minh họa).

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia". 

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia (Digital Transformation Index - DTI) có chức năng theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng các kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các đơn vị bộ, tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, DTI bao gồm các chỉ số thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, tỉnh, thành phố, quốc gia. Đặc biệt hình thành chỉ số để so sánh giữa các năm và cung cấp thông tin cho tổ chức quốc tế đánh giá, xếp hạng Việt Nam trong các chỉ số toàn cầu về: Chính phủ điện tử (EGDI); Công nghệ thông tin (IDI); An toàn thông tin mạng (GCI); Năng lực cạnh tranh (GCI); Đổi mới sáng tạo (GII).

Đồng thời, DTI còn xác định được những thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình thực hiện chuyển đổi số để nhân rộng trên cả nước; cho phép nhập dữ liệu báo cáo trực tuyến, tra cứu kết quả đánh giá của bộ, tỉnh, quốc gia…

DTI áp dụng cho 03 cấp: tỉnh, bộ, quốc gia. Cụ thể, cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), bao gồm: Thông tin chung (các thông tin tổng quan của tỉnh không dùng để đánh giá); 09 chỉ số chính gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh; hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số; 98 chỉ số thành phần…

Cấp bộ sẽ đánh giá chung mức độ chuyển đổi số của bộ, phù hợp với đặc điểm mỗi bộ phụ trách các lĩnh vực khác nhau bao gồm: Thông tin chung (các thông tin tổng quan về bộ không dùng để đánh giá); 06 chỉ số; 70 chỉ số thành phần.

Cấp quốc gia sẽ có 24 chỉ số, thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử... đồng thời, tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng, đánh giá của quốc tế.

Quyết định 922 được ban hành ngày 20/5/2022 cũng nêu rõ, số liệu báo cáo, đánh giá của bộ, tỉnh theo từng chỉ số thành phần sẽ do bộ, tỉnh nhập vào phần mềm, được tự động tính điểm số. Các điểm số tự động được thay đổi theo kỳ cập nhật và bộ, tỉnh có thể theo dõi các số liệu, chỉ số trên phần mềm hệ thống của DTI. 

Để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện Quyết định, các giải pháp cụ thể được văn bản quy định: Các bộ, tỉnh, đơn vị trực thuộc cần bố trí nguồn lực, đảm bảo thực hiện công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số thường xuyên, liên tục, đảm bảo trung thực, khách quan, kịp thời trong việc điều tra, tổng hợp, thống kê, báo các kết quả chuyển đổi số; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về DTI; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kinh phí công cho công tác xác định DTI cấp bộ, tỉnh…

Bộ Thông tin và Truyền thông giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc của bộ cần phối hợp với Cục Tin học hóa trong việc xây dựng, cập nhật các chỉ số thành phần, chỉ số chính của DTI và thẩm định, xác minh các thông tin, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc đánh giá độc lập các chỉ số thành phần có số liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc bộ, ngành khác theo dõi, giám sát qua hệ thống thông tin; kết quả đánh giá, xếp hạng sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại https://mic.gov.vn/ và Cổng thông tin đánh giá xếp hạng chuyển đổi số tại https://dti.gov.vn/

Minh Hà

Nguồn: vneconomy.vn 

Số lượng lượt xem: 1597