Bài tham luận "Khai thác hiệu quả dữ liệu trong lĩnh vực văn hóa" của Sở Văn hóa và Thể thao. Hội thảo 2 (17.10)
Thứ sáu, 13/10/2023, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
Bài tham luận "Khai thác hiệu quả dữ liệu trong lĩnh vực văn hóa" của Sở Văn hóa và Thể thao. Hội thảo 2 (17.10)
Mô tả: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và di sản, chuyển đổi số và được xem là nội dung quan trọng để vừa bảo tồn, gìn giữ vừa mở rộng, giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới.
Nội dung:
Tải về: Tải về
Số lượng lượt xem: 198