title

22 nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai CĐS đột phá trong năm 2022
Thứ hai, 07/03/2022, 19:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Để thúc đẩy, hỗ trợ và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số (CĐS) có những bước đột phá trong năm 2022, ngày 06/03/2022, Bộ TT&TT đã có văn bản số 797/BTTTT-THH hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai CĐS năm 2022

 

Năm 2022: đẩy mạnh CĐS theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện

Theo Bộ TT&TT, thực hiện các chủ trương, định hướng về CĐS quốc gia, đặc biệt việc thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực để triển khai CĐS và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ TT&TT nhấn mạnh có thể coi năm 2020 là năm khởi động nhận thức về CĐS, năm 2021 là năm bắt đầu triển khai, 2 trải nghiệm về CĐS trong bối cảnh đại dịch, năm 2022 là năm đẩy mạnh CĐS theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện.

Trong đó, định hướng xuyên suốt về CĐS năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp (DN) lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, DN thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của CĐS. Bộ TT&TT công bố, định kỳ cập nhật danh mục các nền tảng số Việt Nam xuất sắc phục vụ người dân, DN.

Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng

Để thực hiện định hướng trên, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng vừa mang tính trung hạn, vừa mang tính ưu tiên triển khai trong năm 2022. Cụ thể, 22 nhiệm vụ, giải pháp, gồm:

1. Tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của cấp ủy Đảng về CĐS theo hướng dẫn tại Văn bản số 16-CV/BCSĐ ngày 26/5/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT.

2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể giai đoạn 05 năm và Kế hoạch hành động hàng năm về CĐS theo hướng dẫn tại Văn bản số 2390/BTTTT-THH ngày 29/6/2020 của Bộ TT&TT, phù hợp với định hướng CĐS năm 2022.

3. Ban hành Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 đã được ban hành tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT; tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về quản lý, duy trì, cập nhật và tuân thủ Kiến trúc CPĐT; tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục các trường hợp không tuân thủ.

4. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về việc tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả khi ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ số, CĐS sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/2/2022 của Bộ TT&TT.

5. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về hai nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cụ thể là hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa đưa vào sử dụng; hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức.

6. Tổ chức triển khai đầy đủ 4 giải pháp bảo đảm ATTT mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát triển theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps); hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm ATTT mạng theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá ATTT mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến tận cấp đơn vị, cấp cơ sở, phường, xã, tổ, đội với nòng cốt là đơn vị chuyên trách về CNTT, có sự tham gia của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện các DN bưu chính, viễn thông, CNTT tại mỗi địa phương; tham gia vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng toàn quốc theo hướng dẫn tại Văn bản số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ TT&TT.

8. Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về CĐS, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 489/BTTTT- THH ngày 17/02/2022 của Bộ TT&TT, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho mạng lưới công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, DN sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số.

Tham khảo Quyết định số 64/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về CĐS năm 2022 để xây dựng Kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình, gắn kết với các hoạt động chung trên phạm vi toàn quốc do Bộ TT&TT chủ trì triển khai.

9. Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ CĐS, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ CĐS, phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân thuộc các lĩnh vực liên lạc, mua sắm, giải trí, sức khỏe, học tập, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm ATTT mạng.

10. Tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 và Quyết định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

11. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ chính phủ số.

12. Ban hành Kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây (ĐTĐM), trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, đánh giá, bảo đảm trung tâm dữ liệu và nền tảng, dịch vụ ĐTĐM phục vụ chính phủ số, chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

13. Công bố công khai danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung để hệ thống hóa tài nguyên dữ liệu, tăng cường quản trị, nâng cao chất lượng dữ liệu và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu; Công bố công khai danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu…

14. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CQNN thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông suốt, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

15. Triển khai hoặc thí điểm triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ chính phủ số, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung cấp bộ, ngành, địa phương.

16. Ban hành Kế hoạch thúc đẩy người dân, DN sử dụng DVC trực tuyến mức độ cao hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo hình thức trực tuyến; giao chỉ tiêu về tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, DN và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến.

17. Thực hiện kết nối Cổng Thông tin điện tử, Cổng DVCBS và Hệ thống một cửa điện tử với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số để đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến, mức độ, chất lượng cung cấp thông tin và DVC trực tuyến.

18. Triển khai hoặc thí điểm triển khai Trợ lý ảo trong CQNN để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

19. Ban hành Chương trình đánh giá xác định chỉ số mức độ CĐS DN và Kế hoạch hỗ trợ DN nhỏ và vừa CĐS theo hướng dẫn tại Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ CĐS DN và hỗ trợ thúc đẩy DN CĐS; Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt Chương trình hỗ trợ SME CĐS (SMEdx) và Văn bản số 294/BTTTT-QLDN ngày 28/01/2022 của Bộ TT&TT, trong đó chú trọng các chỉ tiêu: số DN thực hiện đánh giá, xác định chỉ số mức độ CĐS trên cổng https://dbi.gov.vn; số SME sử dụng nền tảng số để CĐS (trên cổng SMEdx https://smedx.mic.gov.vn ).

20. Ban hành Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy CĐS, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế tại địa phương theo hướng dẫn tại Văn bản số 781/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 của Bộ TT&TT.

21. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình CĐS của các bộ, ngành, địa phương; chủ động thí điểm triển khai sáng kiến mới tại địa phương, có khả năng nhân rộng trên toàn quốc.

Bộ TT&TT liên tục cập nhật Cẩm nang CĐS tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn; liên tục cập nhật, chia sẻ bài học, kinh nghiệm CĐS của các bộ, ngành, địa phương tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn; sẽ công bố danh sách các bài toán CĐS để các bộ, ngành, địa phương tham khảo.

22. Định kỳ hàng năm thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển CPĐT, chính phủ số, CĐS đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý./.

HL

Nguồn: ictvietnam.vn

Số lượng lượt xem: 606