[Infographic] Chương trình chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 16/03/2022, 11:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Tiêu đề tài liệu:
[Infographic] Chương trình chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: Phát triển chính quyền số, kinh tế số, chuyển đổi số trong các ngành với tinh thần: “Là đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh và bển vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ đế hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực. Thực hiện tăng trưởng xanh”.
Tải về: Tải về
Số lượng lượt xem: 78